Jak poradzić sobie z długiem?

Zdarza się, że z różnych powodów nie jesteśmy w stanie spłacać naszych zobowiązań i powstaje zadłużenie. Co wtedy? Przede wszystkim – trzeba zachować spokój. Instytucja finansowa, w której mamy dług wcale nie chce nas pozbawić naszego majątku czy dochodu. Zależy jej dokładnie na tym samym co nam – na rozwiązaniu tego problemu. Jeśli więc otrzymamy pismo od firmy windykacyjnej, która zajmuje się naszym długiem nie wpadajmy w panikę. Oznacza to, że wszystkim stronom zależy na polubownym załatwieniu sprawy.

Co zatem robić? Oto trzy główne zasady:

Zasada 1

Zapoznajemy się ze szczegółami

Firma windykacyjna musi jasno przedstawić naszą sytuację. To jej obowiązek. W piśmie do nas skierowanym musi znaleźć się informacja skąd wziął się dług, ile wynosi nasze zadłużenie, w jaki sposób i w jakim terminie powinniśmy go spłacić.

Zasada 2

Nie unikamy kontaktu

Nie ignorujmy takich pism. W gruncie rzeczy jest to dla nas szansa by pozbyć się zadłużenia, które często spędza nam sen z powiek. Należy więc jak najszybciej skontaktować się z firmą windykacyjną i sprawdzić warunki spłaty. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nas stawiał w sytuacji bez wyjścia. Nasz dług może być rozbity na raty, termin jego spłaty może być wydłużony tak, by łatwiej nam było w regulowaniu należności. Firmie windykacyjnej zależy na polubownym rozwiązaniu problemu.

 

Zasada 3

Zawieramy ugodę

Bardzo ważne jest, by ustalić z firmą windykacyjną warunki spłaty i podpisać odpowiednie porozumienie. Dzięki temu unikniemy sprawy sądowej i egzekucji komorniczej, które tylko podniosą koszty i narażą nas na stres. Jeśli podpiszemy warunki ugody powinniśmy dbać, by terminowo je wypełniać. Dzięki temu sprawnie i bez dużych wyrzeczeń unikniemy powtórzenia się sytuacji. Pozbywając się długu i wszystkich związanych z tym kłopotów z pewnością odzyskujemy równowagę i znów możemy cieszyć się spokojnym życiem.

 

dlaczego my

Zakup wierzytelności

To optymalne rozwiązanie dla wierzycieli, którzy są zainteresowani szybkim spieniężeniem swoich należności. Pozyskane środki można wykorzystać na bieżącą działalność, unikając procesu windykacji należności.

Firma Efficenter sp. z o.o. kupuje wierzytelności pochodzące głównie z tytułu pożyczek chwilówek, na podstawie umowy przelewu wierzytelności zwanej inaczej cesją wierzytelności. Jest to więc umowa sprzedaży Państwa prawa majątkowego, mająca oparcie w przepisach polskiego kodeksu cywilnego. Na tej podstawie przejmujemy całą wierzytelność wraz ze wszystkimi prawami z nią związanymi, natomiast nasi Klienci otrzymują z góry określoną zapłatę w ustalonym terminie.

Cena zakupu oraz termin płatności ustalane są indywidualnie na podstawie okresu przeterminowania wierzytelności, jej wysokości, kondycji finansowej dłużnika oraz przedstawionych dokumentów potwierdzających jej bezsporność i wymagalność.

Windykacja polubowna

Jej celem jest odzyskanie należności w możliwie krótkim czasie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych sposobów dla danej kategorii wierzytelności.

Proces polubowny obejmuje bardzo szeroki zakres działań windykacyjnych indywidualnie dopasowanych do każdego Klienta i Dłużnika. Wykorzystujemy szereg narzędzi dobranych do specyfiki portfela należności oraz potrzeb naszych partnerów biznesowych. Stąd też przyjmowany do obsługi pakiet wierzytelności każdorazowo poddawany jest analizie, a odpowiednie know-how, znajomość specyfiki branży oraz proces dostosowany do rodzaju spraw umożliwia skuteczne zarządzanie portfelem i precyzyjne zaplanowanie działań windykacyjnych. Realizujemy również procesy restrukturyzacji, a także podpisujemy porozumienia spłaty ratalnej. W obszarze procesu polubownego kładziemy duży nacisk na dotarcie do klienta, nawiązanie z nim kontaktu i ustalenie realnej możliwości spłaty zadłużenia.

Windykacja sądowa

Drogę sądową traktujemy jako ostateczność w sytuacjach, w których kontakt z Dłużnikiem jest niemożliwy bądź też całkowicie odmawia on współpracy. Decydując się na wkroczenie na drogę sądową kierujemy się poniższym schematem:

Prowadzimy postępowanie przedsądowe mające na celu polubowne rozwiązanie sporu.

Prowadzimy postępowania sądowe w głównie w EPU.

Reprezentujemy wierzycieli w toku postępowań upadłościowych i naprawczych.

Prowadzimy postępowania spadkowe. Ustalamy kręg spadkobierców Dłużników i wszczynamy postępowanie mające na celu uzyskanie tytułu wykonawczego na spadkobiercę.

Prowadzimy aktywny nadzór nad tokiem postępowania sądowego.

Egzekucja komornicza

To etap windykacji należności, który ma na celu ostateczne wyegzekwowanie należności od dłużnika. Prowadzone po uzyskaniu prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty wówczas podejmujemy czynności dochodzenia roszczeń w drodze egzekucji komorniczej.

Współpracujemy z komornikami sądowymi na terenie całego kraju. Na życzenie Klienta sprawę kierujemy również do preferowanego przez niego komornika sądowego. Posiadamy również własną listę komorników, z którymi z różnych względów nie należy współpracować. Co ważne, to klient decyduje do którego komornika trafi egzekucja jego roszczeń.