wczytywanie
logo

STREFA INWESTORA

STREFA INWESTORA

 

10.11.2021

 

EMISJA OBLIGACJI SERII B

 

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne nie było przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii B spółki Efficenter sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii B oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl/emisja/efficenter-seria-B/ VAM: www.ventusam.pl oraz Emitenta: efficenter.pl/strefa-inwestora/. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 12 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Oferta publiczna do 5.000 sztuk Obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000 złotych każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1.000

złotych na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie.

 

PARAMETRY OFERTY PUBLICZNEJ OBLIGACJI SERII B

 

Emitent

 

Efficenter Sp. z o.o.

 

Wartość emisji

 

5 mln zł

 

Terminy zapisów

 

10 listopada 2021 r. –26 listopada 2021 r., przydział 30 listopada 2021r.
Wartość nominalna 1 Obligacji

 

1.000 zł

 

Oprocentowanie

 

Stałe 7,2%

 

Wypłata odsetek

 

kwartalnie

 

Próg emisji

 

3 mln zł

 

Min. zapis 5.000 zł

 

Okres zapadalności 24 miesiące

Prezentacja Efficenter Sp. z o.o. – emisja Obligacji Serii B

Teaser Efficenter Sp. z o.o – emisja Obligacji Serii B

Memorandum Informacyjne Obligacji Serii B – Efficenter Sp. z o.o

Suplement nr 1 do Memorandum Informacyjnego Efficenter seria B

Komunikat Aktualizujący nr 1 do Memorandum Informacyjnego Efficenter seria B

Komunikat Aktualizujący nr 2 do Memorandum Informacyjnego Efficenter seria B

Informacja o dojściu oferty publicznej do skutku

Raport kwartalny Emitenta na dzień 31-12-2021 do emisji obligacji serii B

Raport Emitenta z przeznaczenia środków z emisji obligacji serii B

Raport kwartalny 1Q2022 Emitenta do emisji obligacji serii B

Raport roczny za 2021 Emitenta do emisji obligacji serii B

Raport kwartalny 2Q2022 Emitenta do emisji obligacji serii B

Raport kwartalny 3Q 2022 Emitenta do emisji obligacji serii B

Raport kwartalny 4Q2022 Emitenta do emisji obligacji serii B

INFORMACJE KONTAKTOWE

EFFICENTER sp. z o.o.

Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

KRS 0000690682, XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie

NIP 9512443538; REGON 368063998

Kapitał zakładowy 200 000,00 zł, wpłacony w całości

Konto: Millennium Bank S.A.

nr  92 1160 2202 0000 0003 3353 6364

Tel: 22 428 18 08

E-mail: biuro@efficenter.pl

    Strefa inwestora | EFFICENTER