wczytywanie
logo

STREFA KLIENTA

OFERTA

Zakup wierzytelności 

to optymalne rozwiązanie dla wierzycieli, którzy są zainteresowani szybkim spieniężeniem swoich należności. Pozyskane środki można wykorzystać na bieżącą działalność, unikając procesu windykacji należności.

Firma Efficenter sp. z o.o.  kupuje wierzytelności pochodzące głównie z tytułu pożyczek chwilówek, na podstawie umowy przelewu wierzytelności zwanej inaczej cesją wierzytelności. Jest to więc umowa sprzedaży Państwa prawa majątkowego, mająca oparcie w przepisach polskiego kodeksu cywilnego. Na tej podstawie przejmujemy całą wierzytelność wraz ze wszystkimi prawami z nią związanymi, natomiast nasi Klienci otrzymują z góry określoną zapłatę w ustalonym terminie.

Cena zakupu oraz termin płatności ustalane są indywidualnie na podstawie okresu przeterminowania wierzytelności, jej wysokości, kondycji finansowej dłużnika oraz przedstawionych dokumentów potwierdzających jej bezsporność i wymagalność.

Windykacja polubowna

jej celem jest odzyskanie należności w możliwie krótkim czasie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych sposobów dla danej kategorii wierzytelności.

Proces polubowny obejmuje bardzo szeroki zakres działań windykacyjnych indywidualnie dopasowanych do każdego Klienta i Dłużnika. Wykorzystujemy szereg narzędzi dobranych do specyfiki portfela należności oraz potrzeb naszych partnerów biznesowych. Stąd też przyjmowany do obsługi pakiet wierzytelności każdorazowo poddawany jest analizie, a odpowiednie know-how, znajomość specyfiki branży oraz proces dostosowany do rodzaju spraw umożliwia skuteczne zarządzanie portfelem i precyzyjne zaplanowanie działań windykacyjnych. Realizujemy również procesy restrukturyzacji, a także podpisujemy porozumienia spłaty ratalnej. W obszarze procesu polubownego kładziemy duży nacisk na dotarcie do klienta, nawiązanie z nim kontaktu i ustalenie realnej możliwości spłaty zadłużenia.

Windykacja sądowa

Drogę sądową traktujemy jako ostateczność w sytuacjach, w których kontakt z Dłużnikiem jest niemożliwy bądź też całkowicie odmawia on współpracy. Decydując się na wkroczenie na drogę sądową kierujemy się poniższym schematem:

Prowadzimy postępowanie przedsądowe mające na celu polubowne rozwiązanie sporu.

Prowadzimy postępowania sądowe w głównie w EPU.

Reprezentujemy wierzycieli w toku postępowań upadłościowych i naprawczych.

Prowadzimy postępowania spadkowe. Ustalamy kręg spadkobierców Dłużników i wszczynamy postępowanie mające na celu uzyskanie tytułu wykonawczego na spadkobiercę.

Prowadzimy aktywny nadzór nad tokiem postępowania sądowego.

Egzekucja komornicza 

to etap windykacji należności, który ma na celu ostateczne wyegzekwowanie należności od dłużnika. Prowadzone po uzyskaniu prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty wówczas podejmujemy czynności dochodzenia roszczeń w drodze egzekucji komorniczej.

Współpracujemy z komornikami sądowymi na terenie całego kraju. Na życzenie Klienta sprawę kierujemy również do preferowanego przez niego komornika sądowego. Posiadamy również własną listę komorników, z którymi z różnych względów nie należy współpracować. Co ważne, to klient decyduje do którego komornika trafi egzekucja jego roszczeń.

INFORMACJE KONTAKTOWE

EFFICENTER sp. z o.o.

Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

KRS 0000690682, XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie

NIP 9512443538; REGON 368063998

Kapitał zakładowy 200 000,00 zł, wpłacony w całości

Konto: Millennium Bank S.A.

nr  92 1160 2202 0000 0003 3353 6364

Tel: 22 428 18 08

E-mail: biuro@efficenter.pl

    Strefa klienta | EFFICENTER